Paul van den Berg

Fiscaal adviseur lokale belastingen

Ruim 30 jaar werkzaam in de lokale belastingen. Bestuurlijke ervaring. Gespecialiseerd in waterschapsbelastingen en Wet WOZ bijzondere objecten.

06-54985140

Curriculum Vitae

Persoonlijke gegevens

mr. P. (Paul) van den Berg

Opleidingen

 • VWO
 • Fiscaal recht (Rijksuniversiteit Groningen)
 • Diverse overige cursussen

Competenties

 • brede vakinhoudelijke kennis van lokale belastingen
 • analytisch sterk
 • besluitvaardig
 • bestuurlijk sensitief
 • oplossingsgericht

Relevante werkervaring

 • 1997 - heden: Docent bij de Academie Lokale Belastingen
 • 1997 - heden: Vennoot en fiscaal-juridisch advsiseur bij Van den Bosch & Partners b.v.
 • 1995 - 1997: Beleidsmedewerker bij de Unie van Waterschappen
 • 1990 - 1995: Beleidsmedewerker bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Werkervaring bij Van den Bosch & Partners

Waterschapsbelastingen:

 • ondersteuning bij kostentoerekening aan de taken watersysteembeheer en zuiveringsbeheer
 • juridische begeleiding kostentoedelingsonderzoeken, al dan niet in samenwerking met technische bureaus
 • advisering over kostentoedelingsvraagstukken
 • advisering bij vormgeving en uitwerking tariefdifferentiaties
 • opstellen of juridisch toetsen van de kostentoedelingsverordening en de verordeningen watersysteemheffing, wegenheffing, verontreinigingsheffing en zuiveringsheffing
 • advisering bij watersysteemheffing, wegenheffing, zuiveringsheffing, verontreinigingsheffing en precariobelasting
 • ondersteuning bij en voeren van bezwaar- en beroepsprocedures
 • advisering over afhaakproblematiek
 • advisering over vormgeving en uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid
 • advisering omtrent de invordering van de waterschapsbelastingen
 • het geven van second opinions
 • het uitvoeren van onderzoek
 • coaching en klankborden
 • het verzorgen van presentaties voor directie of bestuur
 • participatie in werkgroepen of begeleidingsgroepen
 • juridische audits

Gemeentelijke belastingen:

 • ondersteuning bij en uitvoering van onderzoeken kostendekking bij leges, rioolheffing, afvalstoffenheffing en rechten
 • opstellen of juridisch toetsen van de belastingverordeningen
 • advisering bij gemeentelijke belastingen en de WOZ
 • advisering bij complexe waarderingsvraagstukken WOZ
 • ondersteuning bij en voeren van bezwaar- en beroepsprocedures
 • advisering over vormgeving en uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid
 • advisering omtrent de invordering van de gemeentelijke belastingen
 • het geven van second opinions
 • het uitvoeren van onderzoek
 • coaching en klankborden
 • het verzorgen van presentaties voor directie of bestuur
 • participatie in werkgroepen of begeleidingsgroepen
 • juridische audits

Docent:

 • waterschapsbelastingen
 • gemeentelijke belastingen
 • BBV

Overige activiteiten

 • docent bij Studiecentrum Rechtspleging (SSR)
 • inleider op congressen en seminars
 • lid Algemeen Bestuur hoogheemraadschap van Delfland (fractievoorzitter Categorie Bedrijven) 2008-2019
 • lid Rekeningencommissie hoogheemraadschap van Delfland 2008 -2015
 • lid denktank omgevingswet Stichting Wijkberaad Bloemenbuurt "De Hyacint" (vanaf 2018)
 • lid van de Werkgroep Waterheffingen

Voorbeelden advies- en onderzoeksopdrachten

Waterschapsbelastingen:

 • Advies toepassing profijtbeginsel voor plusvoorzieningen binnen het watersysteembeheer, onderzoek in opdracht van Commissie Aanpassing Belastingstelsel (2017)
 • Modernisering zuiveringsheffing, Onderzoek uitwerken opties maatwerkaanpak en (fiscaal-)juridische consequenties, onderzoek in opdracht van Ministerie I&M (2016)
 • Modernisering zuiveringsheffing, Consequenties van een alternatieve formule voor de zuiveringsheffing, onderzoek samen met RoyalHaskoningDHV in opdracht van Ministerie I&M (2015)
 • Definitiedocument Duurzame financiering van het waterbeheer, onderzoek in opdracht van Ministerie I&M en Commissie Aanpassing Belastingstelsel (2015)
 • Toekomstbestendige en duurzame financiering van het Nederlandse waterbeheer, onderzoek samen met Tauw en Twynstra Gudde in opdracht van Ministerie I&M (2015)
 • Ondersteuning Taskforce Financiën van de Unie van Waterschappen bij onderzoek naar herziening belastingstelsel waterschappen (2011)

Gemeentelijke belastingen:

 • Leidraad waardering energiecentrales, in opdracht van VNG (2015)
 • Coördinatie project waardering energiecentrales, in opdracht van Waarderingskamer (2015)
 • Plan van aanpak toekomstbestendige organisatiestructuur voor uniforme waardering van energiecentrales, in opdracht van Stuurgroep WOZ en VNG (2014)

Enkele noemenswaardige procedures

Waterschapsbelastingen:

Gemeentelijke belastingen:

Publicaties

 • Vakstudie Lokale Belastingen en Milieuheffingen, onderdeel waterschapsbelastingen
 • De modernisering van het belastingstelsel van de waterschappen, mr. P. van den Berg en mr. R.J.J. Lazaroms, WFR 2007/636
 • Belastingwijzer 46, Waterschapsbelastingen, Kluwer, 2008
 • Belastingwijzer 50, Lokale belastingen en milieuheffingen, Kluwer 2011
 • Wijzigingen BBV vergroten transparantie tarieven gemeentelijke heffingen, Belastingblad 2016/437
 • Wie lost het op, de rechter of de wetgever?! - 2017 Van den Bosch & Partners - Bijdrage uit het boekje "Ervaringen uit het verleden, bouwstenen voor de toekomst" dat is samengesteld ter ere van het afscheid van Peter van den Bosch bij Van den Bosch & Partners.

 

 

Mijn publicaties

Bekijk alles

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.