Paul van den Berg

Fiscaal adviseur lokale belastingen

Ruim 30 jaar werkzaam in de lokale belastingen. Bestuurlijke ervaring. Gespecialiseerd in waterschapsbelastingen en Wet WOZ bijzondere objecten.

06-54985140

Curriculum Vitae

Persoonlijke gegevens

mr. P. (Paul) van den Berg

Opleidingen

 • VWO
 • Fiscaal recht (Rijksuniversiteit Groningen)
 • Diverse overige cursussen

Competenties

 • brede vakinhoudelijke kennis van lokale belastingen
 • analytisch sterk
 • besluitvaardig
 • bestuurlijk sensitief
 • oplossingsgericht

Relevante werkervaring

 • 1997 - heden: Docent bij de Academie Lokale Belastingen
 • 1997 - heden: Vennoot en fiscaal-juridisch advsiseur bij Van den Bosch & Partners b.v.
 • 1995 - 1997: Beleidsmedewerker bij de Unie van Waterschappen
 • 1990 - 1995: Beleidsmedewerker bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Werkervaring bij Van den Bosch & Partners

Waterschapsbelastingen:

 • ondersteuning bij kostentoerekening aan de taken watersysteembeheer en zuiveringsbeheer
 • juridische begeleiding kostentoedelingsonderzoeken, al dan niet in samenwerking met technische bureaus
 • advisering over kostentoedelingsvraagstukken
 • advisering bij vormgeving en uitwerking tariefdifferentiaties
 • opstellen of juridisch toetsen van de kostentoedelingsverordening en de verordeningen watersysteemheffing, wegenheffing, verontreinigingsheffing en zuiveringsheffing
 • advisering bij watersysteemheffing, wegenheffing, zuiveringsheffing, verontreinigingsheffing en precariobelasting
 • ondersteuning bij en voeren van bezwaar- en beroepsprocedures
 • advisering over afhaakproblematiek
 • advisering over vormgeving en uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid
 • advisering omtrent de invordering van de waterschapsbelastingen
 • het geven van second opinions
 • het uitvoeren van onderzoek
 • coaching en klankborden
 • het verzorgen van presentaties voor directie of bestuur
 • participatie in werkgroepen of begeleidingsgroepen
 • juridische audits

Gemeentelijke belastingen:

 • ondersteuning bij en uitvoering van onderzoeken kostendekking bij leges, rioolheffing, afvalstoffenheffing en rechten
 • opstellen of juridisch toetsen van de belastingverordeningen
 • advisering bij gemeentelijke belastingen en de WOZ
 • advisering bij complexe waarderingsvraagstukken WOZ
 • ondersteuning bij en voeren van bezwaar- en beroepsprocedures
 • advisering over vormgeving en uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid
 • advisering omtrent de invordering van de gemeentelijke belastingen
 • het geven van second opinions
 • het uitvoeren van onderzoek
 • coaching en klankborden
 • het verzorgen van presentaties voor directie of bestuur
 • participatie in werkgroepen of begeleidingsgroepen
 • juridische audits

Docent:

 • waterschapsbelastingen
 • gemeentelijke belastingen
 • BBV

Overige activiteiten

 • docent bij Studiecentrum Rechtspleging (SSR)
 • inleider op congressen en seminars
 • lid Algemeen Bestuur hoogheemraadschap van Delfland (fractievoorzitter Categorie Bedrijven) 2008-2019
 • lid Rekeningencommissie hoogheemraadschap van Delfland 2008 -2015
 • bestuurslid Stichting Wijkberaad Bloemenbuurt "De Hyacint" (vanaf 2020), tevens lid denktank Omgevingswet (vanaf 2018)
 • lid van de Werkgroep Waterheffingen

Voorbeelden advies- en onderzoeksopdrachten

Waterschapsbelastingen:

 • Advies afwijkprotocol in opdracht Unie van Waterschappen (2020)
 • Advies toepassing profijtbeginsel voor plusvoorzieningen binnen het watersysteembeheer, onderzoek in opdracht van Commissie Aanpassing Belastingstelsel (2017)
 • Modernisering zuiveringsheffing, Onderzoek uitwerken opties maatwerkaanpak en (fiscaal-)juridische consequenties, onderzoek in opdracht van Ministerie I&M (2016)
 • Modernisering zuiveringsheffing, Consequenties van een alternatieve formule voor de zuiveringsheffing, onderzoek samen met RoyalHaskoningDHV in opdracht van Ministerie I&M (2015)
 • Definitiedocument Duurzame financiering van het waterbeheer, onderzoek in opdracht van Ministerie I&M en Commissie Aanpassing Belastingstelsel (2015)
 • Toekomstbestendige en duurzame financiering van het Nederlandse waterbeheer, onderzoek samen met Tauw en Twynstra Gudde in opdracht van Ministerie I&M (2015)
 • Ondersteuning Taskforce Financiën van de Unie van Waterschappen bij onderzoek naar herziening belastingstelsel waterschappen (2011)

Gemeentelijke belastingen:

 • Leidraad waardering energiecentrales, in opdracht van VNG (2015)
 • Coördinatie project waardering energiecentrales, in opdracht van Waarderingskamer (2015)
 • Plan van aanpak toekomstbestendige organisatiestructuur voor uniforme waardering van energiecentrales, in opdracht van Stuurgroep WOZ en VNG (2014)

Provinciale belastingen:

 • Marktbijdrage project Sluiscomplex Kornwerderzand, Verkenning heffingsinstrumenten Provincie Fryslân (2020)
   

Enkele noemenswaardige procedures

Waterschapsbelastingen:

Gemeentelijke belastingen:

Publicaties

 • Vakstudie Lokale Belastingen en Milieuheffingen, onderdeel waterschapsbelastingen
 • De modernisering van het belastingstelsel van de waterschappen, mr. P. van den Berg en mr. R.J.J. Lazaroms, WFR 2007/636
 • Belastingwijzer 46, Waterschapsbelastingen, Kluwer, 2008
 • Belastingwijzer 50, Lokale belastingen en milieuheffingen, Kluwer 2011
 • Wijzigingen BBV vergroten transparantie tarieven gemeentelijke heffingen, Belastingblad 2016/437
 • Wie lost het op, de rechter of de wetgever?! - 2017 Van den Bosch & Partners - Bijdrage uit het boekje "Ervaringen uit het verleden, bouwstenen voor de toekomst" dat is samengesteld ter ere van het afscheid van Peter van den Bosch bij Van den Bosch & Partners.
 • Over waterkwaliteit gesproken …, verleden, heden en toekomst, n.a.v. de 50e verjaardag van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) en het 20-jarig bestaan van de Europese Kaderrichting Water (KRW). samen met mr. J.K. Lanser het hoofdstuk "Het heffingsstelsel van de Wvo", Koninklijk Nederlands Waternetwerk, 2021.

 

 

Mijn publicaties

Bekijk alles

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.