13 mei 2024Fiscaal advies

Ondersteuning bij aanpassing belastingstelsel waterschappen zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing

Paul van den Berg

Fiscaal adviseur lokale belastingen


De aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen treedt waarschijnlijk op 1 januari 2026 in werking.

De belangrijkste wijzigingen bij de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing zijn:

 • waterschappen kunnen de hemelwaterkosten (zoals subsidiëren afkoppelen riolering) uit de zuiveringsheffing bekostigen;
 • waterschappen kunnen de maatregelen voor het opwekken van hernieuwbare energie, ter compensatie van de uitstoot van broeikassen die vrijkomen bij de uitvoering van de zuiveringstaak, bekostigen uit de zuiveringsheffing (tot maximaal driemaal het primaire energieverbruik);
 • waterschappen kunnen bijvoorbeeld de fosfaatterugwinning stimuleren door fosfaat slechts deels te belasten;
 • waterschappen moeten voor separaat aangeboden afvalwaterstromen (bijvoorbeeld per tankwagen of via een aparte leiding) privaatrechtelijke prijsafspraken maken;
 • de heffingsformule wordt aangepast. Het zuurstofgebruik wordt niet langer vastgesteld met de CZV-methode maar met de TOC-methode. Dit is een technische aanpassing om het gebruik van mens- en milieubelastende stoffen bij de analyse van de vervuilingswaarde van afvalwater te beëindigen. Voor het omrekenen van TOC naar CZV geldt een omrekenfactor van 3 met een afwijkprotocol voor die gevallen waarin die factor niet klopt en zou leiden tot een aanzienlijk te hoge of te lage heffing (kleiner dan 2,5 of groter dan 3,5);
 • er komt een nieuwe werkwijze voor tabelbedrijven. In principe krijgen bedrijven voortaan standaard een afvalwatercoëfficiënt die gelijk is aan het gemiddelde van huishoudelijk afvalwater (klasse 8). Bedrijven die nu in een andere klasse dan 8 vallen (ongeveer 5% van alle tabelbedrijven), houden die klasseindeling voorlopig maar waterschappen moeten voor die bedrijven binnen 10 jaar een individuele afvalwatercoëfficiënt vaststellen door middel van afvalwateronderzoek. Voor bedrijven met een vervuilingswaarde van minder dan 50 ve geldt een praktische regeling met een vereenvoudigde onderzoeksmethode. Dit om de onderzoekslast te beperken.

Van den Bosch & Partners kan u bij de implementatie hiervan ondersteunen en begeleiden.

Onze werkzaamheden kunnen bestaan uit:

 • advisering;
 • ondersteuning bij het maken van privaatrechtelijke afspraken met bedrijven met separate afvalwaterstromen;
 • opstellen of juridisch toetsen van de belastingverordeningen;
 • geven van cursussen over het nieuwe belastingstelsel;
 • het verzorgen van presentaties voor afdelingen, directie of bestuur;
 • participatie in werkgroepen of begeleidingsgroepen.

Omdat wij meerdere waterschappen ondersteunen, kunnen we elders opgedane kennis en ervaring delen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul van den Berg (p.vdberg@vandenbosch-partners.nl, 0184-490149).
 

Paul van den Berg

Fiscaal adviseur lokale belastingen

Ruim 30 jaar werkzaam in de lokale belastingen. Bestuurlijke ervaring. Gespecialiseerd in waterschapsbelastingen en Wet WOZ bijzondere objecten.

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.