04 juni 2010Fiscaal advies

Rioolheffing

Edwin Borghols

Fiscaal adviseur lokale belastingen

Hoge Raad 4 juni 2010, nr. 08/00313, ECLI:NL:HR:2010:BL0990 (Rioolrechten Amsterdam, Bagger- en grondwatercontrolekosten zijn meer dan slechts zijdelings met de riolering in samenhang)

In 1999 heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat baggerkosten niet tot de kosten van de rioolrechten konden worden gerekend. Dit omdat deze taak niet voldoende verband hield met de riooltaak. Omdat dit oordeel heel onbevredigend was, wilde de gemeente Amsterdam dit voor een later jaar nog een keer aan de rechter voorleggen en werden wij bij de zaak betrokken.

Na vele jaren van procederen hebben we uiteindelijk bereikt dat de baggerkosten en grondwatercontrolekosten toch aan de rioolrechten konden worden toegerekend.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden diende na verwijzing te beoordelen of de in de raming van de rioleringskosten opgenomen posten 'baggerkosten' en 'grondwatercontrolekosten' meer dan zijdelings met de riolering samenhangen en derhalve als rioleringskosten mogen worden aangemerkt. Het hof oordeelt dat de baggerkosten meer dan slechts zijdelings verband houden met de riolering. Aannemelijk is dat de grachten, vijvers en overige waterlopen niet alleen dienen voor de waterberging maar ook voor de afvoer in het kader van het rioleringsbeheer. Met betrekking tot de grondwatercontrolekosten oordeelt het hof dat ook deze kosten in grotere mate dan slechts zijdelings met de riolering samenhangen. Door de heffingsambtenaar is aannemelijk gemaakt dat een dalende grondwaterstand een gevolg kan zijn van het niet goed functioneren van het rioolstelsel, en dat de gemeente om die reden ter controle van de grondwaterstanden een peilfilterbuizennet langs het rioolstelsel heeft aangelegd.

Het hof oordeelt dat kostenposten niet of slechts zijdelings met de riolering samenhangen, indien zij daarmee voor minder dan 10% samenhangen. Dat was een nog niet eerder ingevuld criterium.

De Hoge Raad bevestigt de oordelen van het hof.

Edwin Borghols

Fiscaal adviseur lokale belastingen

Ruim 35 jaar ervaring in lokale belastingen. Gespecialiseerd in kostentoerekening, ondernemersfondsen, verblijfsbelastingen en provinciale heffingen.

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.