Watertoeristenbelasting; forfaitair tarief toeristenbelasting

De gemeente Aalsmeer heft voor vaartuigen met een vaste ligplaats een watertoeristenbelasting met een forfaitair tarief dat de heffing berekent naar rato van het product van het aantal personen dat op een vaartuig verblijf heeft gehouden en de in etmalen per belastingtijdvak uitgedrukte duur van het verblijf, waarbij het aantal etmalen op 24 is gesteld en het aantal personen oploopt van 2 tot en met 5, afhankelijk van de oppervlakte van het vaartuig, terwijl gevraagd kan worden om een aanslag naar het werkelijke aantal etmalen indien dat lager is dan 24 en/of naar het werkelijke aantal personen indien dat minder is dan voormeld.
Het Hof heeft geoordeeld dat voormelde berekeningswijze niet voldoet aan de eis dat zij voldoende verband houdt met de werkelijke duur van het verblijf en het werkelijke aantal personen en dat aan de mogelijkheid een aanslag overeenkomstig de werkelijke aantallen te vragen geen reële betekenis toekomt omdat eigenaren van jachthavens het daarvoor nodige bewijs redelijkerwijs niet kunnen leveren zonder een bewerkelijke volledige algemene verblijfsadministratie.
De Hoge Raad overweegt dat bij de beantwoording van de vraag of een forfaitair vastgesteld tarief voldoet aan voormelde eis de omstandigheid dat er gevallen kunnen zijn die ver afwijken van het forfaitair gemiddelde zonder dat de mogelijkheid bestaat in die gevallen de heffing te baseren op de werkelijkheid slechts dan van belang is indien de gemiddelde verblijfsduur op de betrokken vaartuigen aanzienlijk afwijkt van het forfaitair gemiddelde. Hieromtrent heeft het Hof niets vastgesteld. Voorts is 's Hofs oordeel dat voor het vragen van een aanslag overeenkomstig de werkelijkheid het benodigde bewijs redelijkerwijs niet te leveren valt zonder nadere motivering onbegrijpelijk in het licht van de stelling van de gemeente dat in het onderhavige jaar langs die weg tot een bedrag van f 16 429 ontheffing is verleend.
De Hoge Raad vernietigd de uitspraak van het hof en verwijst het geding.
 

Terug naar kennisbank

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.