03 maart 2020Fiscaal advies

Parkeren? Houdt u rekening met de onderzoeksplicht!

Jennifer Lanser

Fiscaal adviseur lokale belastingen

Parkeren, één van de grote ergernissen in de stad. Met het vinden van een plekje is het echter nog niet gedaan. Op iedere parkeerder rust een onderzoeksplicht. Hij (of zij) moet onderzoeken welk regime van toepassing is. In de jurisprudentie trof ik hierover recentelijk een aantal interessante zaken aan.

Parkeren is niet altijd “fiscaal parkeren”
Parkeren, zoals we dat kennen uit het spraakgebruik, is niet altijd “fiscaal” parkeren. In art. 225 lid 2 Gemeentewet is bepaald dat onder parkeren wordt verstaan:

“het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- en uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken, op de binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden.”

Kort gezegd: personen laten in- en uitstappen en laden en lossen is geen fiscaal parkeren. Ergens staan waar dat niet mag ook niet; sta je op het fietspad, dan is dat geen fiscaal parkeren. Dat is immers ingevolge een wettelijk voorschrift verboden. Soms voeren bezwaarmakers dit wel aan: ze zouden half op de stoep hebben gestaan en dus hadden ze geen naheffingsaanslag mogen krijgen. Of dat echt het geval was, is natuurlijk altijd de vraag. Daarom maken veel gemeenten foto’s van de situatie bij het opleggen van de naheffingsaanslag.

Omdat het geen parkeren is in de zin van art. 225 Gemeentewet, kan geen parkeerbelasting worden geheven voor laten in- en uitstappen, laden en lossen en foutparkeren. Wel kan dit natuurlijk leiden tot een zogenoemde Mulder-bon. Die zijn overigens niet mis, ze variëren in 2020 tussen de € 95 en € 390 euro.

Fiscaal parkeren; kaartje kopen of app gebruiken
Wanneer de gemeente een gebied heeft aangewezen als betaald-parkeren-gebied, dan is daar parkeerbelasting verschuldigd. Direct na het parkeren moet de parkeerder beginnen met het doen van aangifte parkeerbelasting. Dat kan op meerdere manieren; naar de meter lopen en een kaartje kopen, maar sinds enige jaren ook met een parkeer-app. De jurisprudentie hierover is talrijk: defecte meters, onduidelijke borden, vage zones of meer recent nog de onfortuinlijke parkeerder die was gevallen en er daardoor niet aan had gedacht de meter tijdig te vullen (Hof Arnhem-Leeuwarden 11 februari 2020, ECLI:NL:GHARL:1409). De jurisprudentie is helder: op de parkeerder rust een onderzoeksplicht. Hij moet adequaat onderzoeken of voor het parkeren parkeerbelasting verschuldigd is, aldus Hof Amsterdam in de uitspraak van 23 januari 2018, ECLI:GHAMS:2018:363. Adequaat onderzoeken houdt volgens Hof Amsterdam in dat de parkeerder, voordat hij de auto neerzet, oplet of hij borden of parkeerautomaten passeert. Als hij dan geparkeerd heeft moet hij een korte wandeling maken rond de auto om te zien of er in de buurt een parkeerautomaat staat die zich buiten zijn directe gezichtsveld bevindt. Met andere woorden: de gemeente moet parkeerders duidelijk informeren, maar de parkeerder moet zelf ook op zoek.

In zijn conclusie van 23 januari 2020 (ECLI:NL:PHR:2020:51) schreef A-G IJzerman dat deze onderzoeksplicht ook geldt bij het gebruik van een parkeer-app (in de casus ging het om Park-line). De parkeerder was voordat hij parkeerde al borden gepasseerd, waarop stond dat alleen met een dagkaart kon worden geparkeerd. Belanghebbende betaalde via de app een tarief voor een uur. De app zat daar fout. Het gebruik van de app komt volgens de A-G voor rekening en risico van de parkeerder. Hij heeft de plicht de fysieke informatie (de borden) te vergelijken met de informatie uit zijn app. De fysieke informatie gaat dan voor, omdat die rechtstreeks van de gemeente komt. De Hoge Raad moet hier nog over oordelen.

Fiscaal parkeren met een vergunning
Parkeerders die een vergunning hebben feitelijk hun parkeerbelasting in één keer afgekocht. De vergoeding die zij betalen voor de vergunning is parkeerbelasting (art. 225 lid 1 onder b Gemeentewet). Bij het verlenen van de vergunning wordt hen medegedeeld voor welke zones de vergunning geldt. Maar wat als een zone verandert? Hebben parkeerders die een vergunning hebben ook een onderzoeksplicht? Of mogen zij achterover leunen totdat zij door de gemeente worden geïnformeerd over de wijziging van de zones? De meeste vergunningen gelden een heel jaar en worden jaarlijks stilzwijgend verlengd na betaling van de aanslag.

Het overkwam een parkeerder in Nijmegen. Hij heeft al jaren een parkeervergunning (voor de groene zone) en kreeg een naheffingsaanslag, omdat hij zonder te betalen parkeerde in een straat waar zijn vergunning niet (meer) gold (de blauwe zone). De gemeente had de wijziging wel op de website bekend gemaakt en had belanghebbende ook een brief gestuurd. De straat waar hij parkeerde was voorheen “groene zone”, maar dit was gewijzigd in “blauwe zone”. Dat was overigens duidelijk zichtbaar aan de automaten, die in de groene zone groene zijkanten hebben en in de blauwe zone blauwe zijkanten. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in de uitspraak van 12 november 2019 (ECLI:NL:GHARL:2019:9671) dat niet relevant is of de gemeente hem voldoende heeft geïnformeerd, indien hem ook op andere wijze duidelijk kon zijn dat hij buiten zijn eigen zone parkeerde en dus parkeerbelasting verschuldigd was. Op hem rust een onderzoeksplicht en daaraan heeft hij niet voldaan. Hij had aan de automaten kunnen zien dat hij in de blauwe zone stond.

Een naheffingsaanslag mag dan niet zo duur zijn als een Mulder-bon (maximaal 1 uurtarief plus € 64,50), voorkomen is beter dan genezen! Vertrouw geen app of website, maar check bij onduidelijkheid altijd op straat de borden of de meter.


Jennifer Lanser
 

Jennifer Lanser

Fiscaal adviseur lokale belastingen

Gedreven specialist met bestuurlijke ervaring. All-round adviseur met extra affiniteit voor interimmanagement, waterschapsheffingen en parkeerbelastingen.

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.