Dwangsom wegens niet tijdig geven van een art. 18a lid 2 AWR-beschikking

Nadat de aanslagen IB/PVV onherroepelijk vaststonden, heeft de heffingsambtenaar van de gemeente Waadhoeke de WOZ-waarden van de woning van X voor de jaren 2017 t/m 2019 herzien en lager vastgesteld. X heeft de inspecteur verzocht de aanslagen te verminderen, en daarbij een ingebrekestelling ingediend en verzocht om binnen 2 weken een besluit te nemen. De inspecteur heeft de aanslagen niet binnen die termijn verminderd op de voet van art. 18a AWR, en geen dwangsom toegekend. De Hoge Raad overweegt dat X de inspecteur heeft verzocht een besluit te nemen en dat dit verzoek moet worden aangemerkt als een aanvraag in de zin van art. 1:3 lid 3 Awb. De beschikking die daarop behoort te worden genomen, is daarom een beschikking op aanvraag als bedoeld in art. 4:17 Awb. Dit kan echter niet tot cassatie leiden, omdat X de inspecteur in de als aanvraag aan te merken brief terstond in gebreke heeft gesteld. Ingebrekestelling is pas mogelijk als de inspecteur niet binnen 2 weken na de ontvangst van de aanvraag alsnog de gevraagde beschikking heeft gegeven. De Hoge Raad merkt nog op dat de regeling van art. 6:12 Awb over het instellen van beroep wegens niet-tijdig nemen van een besluit niet is beperkt tot beschikkingen op aanvraag. Daardoor kan de inspecteur wel meteen op de voet van art. 6:12 lid 2 b Awb in gebreke worden gesteld nadat de termijn van art. 18a lid 2 AWR is verstreken. Zo’n ingebrekestelling is daardoor na het verstrijken van deze termijn ook mogelijk in gevallen waarin de belastingplichtige niet om toepassing van art. 18a AWR heeft verzocht. Als wel om toepassing van die bepaling is verzocht, kan ingebrekestelling op de voet van art. 6:12 lid 2 b Awb hierdoor ook tegelijk met of direct na dat verzoek plaatsvinden, mits de termijn van art. 18a lid 2 AWR op het moment van die ingebrekestelling is verstreken. 

Terug naar kennisbank

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.