Webinar Notitie Lokale heffingen Commissie BBV - 15 december 2021

Aanpassingen in de wetgeving in de afgelopen jaren in combinatie met jurisprudentie hebben in de praktijk geleid tot veel vragen rondom de tariefstelling voor lokale heffingen en bijbehorende voorziening(en). Dit is voor de Commissie BBV aanleiding geweest om een nieuwe Notitie Lokale heffingen op te stellen. In deze notitie wordt een overzicht gegeven van alle relevante aspecten van lokale heffingen en bijbehorende voorzieningen en reserves met betrekking tot vraagstukken van begroting en verantwoording voor gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen.

Tijdens dit webinar zullen Rein-Aart van Vugt van Deloitte Nederland en Robert Duits van Van den Bosch & Partners ingaan op de Notitie Lokale heffingen en gevolgen daarvan voor de financiële en de fiscale praktijk. Sprekers zullen de nieuwe “stellige uitspraken” en “aanbevelingen” van de Commissie bespreken en nader toelichten.

Onderwerpen als de toerekening van overhead, BCF-BTW zullen besproken worden. Tevens komt aan de orde het verplichte overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen in de Paragraaf Lokale heffingen, waarmee inzichtelijk kan worden gemaakt dat voldaan is aan de opbrengstnorm, wat de beleidsuitgangspunten zijn die ten grondslag liggen aan deze berekeningen en hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd.

Daarnaast gaan de docenten in op de mogelijkheden om te sparen voor toekomstige investeringen of tariefegalisatie toe te passen. In de Notitie is bijvoorbeeld gesteld dat het toegestaan is om de baten van de heffing in te zetten ten behoeve van tariefegalisatie, door de middelen op begrotingsbasis te doteren aan een voorziening.

De Commissie heeft bovendien benadrukt dat het ook mogelijk is om de baten van lokale heffingen die in één jaar geraamd en gerealiseerd worden en waarvan de lasten zich over meerdere jaren uitstrekken te matchen. Dit zal met name bij leges voor grote bouwprojecten een rol kunnen spelen.

De vele procedures over de opbrengstnorm die de laatste jaren gevoerd zijn en ook nu nog aanhangig zijn, onderstrepen het belang van een goede onderbouwing van de ramingen van lasten en baten in de begroting.

--------------- 

Het webinar wordt georganiseerd door onze dochteronderneming de Academie Lokale Belastingen.

Het webinar vindt plaats op 15 december 2021 van 09.30-11.30 uur. De kosten bedragen € 150 excl. btw.

Meer informatie over de inhoud van het webinar vind je hier.

 

Terug naar kennisbank

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.