• Onze kennis is uw voordeel!
  Onze kennis is uw voordeel!
 • Juridisch onderbouwd, praktisch uitvoerbaar.
  Juridisch onderbouwd, praktisch uitvoerbaar.
 • Voor iedereen bij de lokale overheid.
  Voor iedereen bij de lokale overheid.
 • Onze kennis is uw voordeel!
  Onze kennis is uw voordeel!
 • Complex vraagstuk? Wij zetten door.
  Complex vraagstuk? Wij zetten door.
 • Een team, meerdere specialisten.
  Een team, meerdere specialisten.

Gemeentelijke belastingen

Zonder invordering heeft belastingheffing geen zin. Het is het sluitstuk van het proces om inkomsten te genereren door middel van belastingheffing. Belastingprocessen richten we efficiënt in Wij besc
Reinigingsrecht en afvalstoffenheffing vormen het instrumentarium om de kosten voor het inzamelen en verwerken van afval te verhalen. Reinigingsrecht Het reinigingsrecht kan geheven worden van degene
De heffing van OZB is, sinds de invoering van de Wet WOZ, gebaseerd op de WOZ-waarde. Bepaalde onroerende zaken of onderdelen daarvan worden bij het bepalen van de heffingsmaatstaf buiten beschouwing
Ondernemers in binnensteden en op bedrijventerreinen komen steeds vaker met initiatieven om hun bedrijfsomgeving een kwaliteitsimpuls te geven. Om dit te bekostigen, zoeken ondernemersverenigingen mog
Leges kunnen worden geheven voor gemeentelijke dienstverlening in de vorm van met name administratieve diensten. Hierbij valt te denken aan het behandelen van aanvragen voor vergunningen en ontheffing
De hondenbelasting is een algemene belasting, die wordt geheven van de hondenbezitter. De opbrengst komt ten goede van de algemene middelen. De Gemeentewet kent alleen hondenbelasting. Kattenbelasting
Baatbelasting kan worden geheven om kosten van voorzieningen,  aangelegd door de gemeente, te verhalen op de eigenaren van onroerende zaken die gebaat zijn bij deze voorzieningen. Denk bijvoorbeeld a
De forensenbelasting kan worden geheven van natuurlijke personen die niet in de gemeente wonen, maar daar wel meer dan 90 keer per jaar verblijf houden, of die daar meer dan 90 dagen per jaa
Sinds 1 januari 2010 is de brede rioolheffing ingevoerd. Hiermee is het voormalige rioolrecht, een retributie, vervangen door de verbrede rioolheffing, een belasting met een bestemmingskarakter. Met d
De parkeerbelasting is het middel dat wordt ingezet om het parkeren binnen de gemeente te reguleren. De opbrengst van de parkeerbelasting vloeit in de algemene middelen. Belastbaar feit Bij heffing va
De precariobelasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Precariobelasting kan worden gebruikt om belasting te heffen van di
De reclamebelasting kan worden geheven voor openbare aankondigingen, zichtbaar vanaf de openbare weg. Gemeenten besluiten vaak tot invoering van deze belasting ter regulering van reclame-uitingen in w