• Onze kennis is uw voordeel!
  Onze kennis is uw voordeel!
 • Juridisch onderbouwd, praktisch uitvoerbaar.
  Juridisch onderbouwd, praktisch uitvoerbaar.
 • Voor iedereen bij de lokale overheid.
  Voor iedereen bij de lokale overheid.
 • Onze kennis is uw voordeel!
  Onze kennis is uw voordeel!
 • Complex vraagstuk? Wij zetten door.
  Complex vraagstuk? Wij zetten door.
 • Een team, meerdere specialisten.
  Een team, meerdere specialisten.

Baatbelasting


Baatbelasting kan worden geheven om kosten van voorzieningen,  aangelegd door de gemeente, te verhalen op de eigenaren van onroerende zaken die gebaat zijn bij deze voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van riolering in het buitengebied.

Belastingplichtigen
Alle onroerende zaken die, gezien hun objectieve gebruiksmogelijkheden, zijn gebaat door de voorzieningen moeten in de heffing worden betrokken.

Kostenverhaal
De gemeente mag alleen de kosten verhalen voor voorzieningen waarbij de onroerende zaken zijn gebaat. In veel gevallen moeten de werkelijk gemaakte kosten worden gesplitst in kosten die verhaalbaar zijn en kosten die niet verhaalbaar zijn. Dit is een bewerkelijke toerekening, die van groot belang is voor de kans van slagen in een juridische procedure.

Formele besluitvorming
Voordat met de aanleg van de voorzieningen wordt begonnen, moet de gemeenteraad een bekostigingsbesluit vaststellen. Uiterlijk 2 jaar nadat de voorzieningen geheel zijn voltooid, moet de gemeenteraad het besluit nemen tot invoering van de baatbelasting. De belasting wordt ineens geheven, of op verzoek van belastingplichtige in een aantal (maximaal 30) jaarlijkse termijnen.

Jurisprudentie
De heffing van baatbelasting is complex. De trend in de jurisprudentie voor de heffing van baatbelasting bij herinrichting binnensteden is somber. De rechter stelt zeer hoge eisen aan de mate en wijze van doorberekening. Dergelijke baatbelastingen worden dus nog nauwelijks ingevoerd. Baatbelasting bij uitbreiding van riolering in het buitengebied is wel goed haalbaar, mits goed formeel voorbereid en begeleid.

Vragen bij de baatbelasting:

 • Worden de kosten die verband houden met bovengenoemde voorzieningen verhaald op de eigenaren van onroerende zaken die daarbij gebaat zijn, of worden deze kosten verhaald bij alle inwoners (gedekt uit de algemene middelen)?
  (Bijvoorbeeld: de riolering buitengebied. De woningen in de reeds gerioleerde gebieden hebben via de grondprijs betaald voor de aanleg van de riolering. Is het dan redelijk dat deze bewoners via de rioolheffing meebetalen aan de aanleg riolering buitengebied? Of is het redelijk dat de bewoners buitengebied een deel van de kosten zelf betalen?)
 • Wordt uitsluitend gekozen voor de privaatrechtelijke weg, of is ook een machtsmiddel gewenst om degenen die niet mee willen doen (zgn. freeriders) te laten meebetalen?
 • Gaat het om voorzieningen waarbij kostenverhaal via baatbelasting mogelijk is?
 • Welke kosten zijn/worden gemaakt en welk deel daarvan is via baatbelasting verhaalbaar?
 • Welk deel van de kosten wil men verhalen?
 • Waar wordt de grens van het gebate gebied gelegd?

Na de bestuurlijke afweging en de toets over de fiscaal  juridische haalbaarheid en de uitvoeringsaspecten kan het bekostigingsbesluit worden genomen. Daarna kan het werk worden uitgevoerd en kan de belastingverordening worden vastgesteld.

Advies nodig?
Voor meer informatie kunt u terecht bij onze adviseurs.